RELIGIÓN

Publicado: Domingo, 09 Septiembre 2018

Tal com s'indica en la carta de 30 de juliol de 2018 entorn a la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a fi de fer complir la mateixa es dicten les instruccions següents:

1. El dia 3 de setembre de 2018 es comunicarà a tot l'alumnat de 2n Batxillerat que en compliment de la interlocutòria de mesures cautelars 259/2018 la relació de matèries opcionals específiques indicades en l'annex únic del Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, que modifica el Decret 87/2015, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana inclourà també la Religió Catòlica.

2. Si algun alumne o alguna alumna vol modificar la seua matrícula, canviant la matèria opcional específica per Religió Catòlica ho comunicarà en la Secretaria del Centre fins al dia 12 de setembre a les 14 h. 3.

Els centres comunicaran  si s'ha constituït algun grup de Religió Catòlica en 2n de Batxillerat per a poder assignar les hores corresponent.

 

El director general de Centres i Personal Docent                   El director general de Política Educativa