BANC DE LLIBRES

Publicado: Jueves, 06 Julio 2017

COMUNICAT BANC DE LLIBRES IES MACIÀ ABELA.

La comissió del Banc de Llibres de l’IES Macià Abela, davant els nombrosos dubtes de pares i mares d’alumnes, emet el següent comunicat tractant els punts que més preocupació han causat en la comunitat educativa:

1.llibres no finançats.

Els llibres de text que el programa BancLlibres no finança i que per tant hauràn de ser adquirits per les famílies seràn els següents, dividits per cursos (l’ISBN i el nom del llibre es troben als llistats de llibres de text inclosos en els sobres de matrícula):

1º ESO

-TECNOLOGIA

-EDUCACIÓ FÍSICA (aquestos dos seràn els mateixos en primer i segon curs d’ESO)

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

2ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

3ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

4ºESO

-WORKBOOK D’ANGLÉS

-RELIGIÓ/VALORS ÈTICS (NO COMPRAR FINS A PARLAR AMB ELS PROFESSORS EN SETEMBRE)

-OPTATIVA TRIADA

2.Participació al curs 2017-2018

1.Tots els alumnes que entren en el programa BancLlibres al proper curs 2017-2018, HAURÀN DE FIRMAR OBLIGATÒRIAMENT UN CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ. En el mateix s’especifica quins llibres están finançats per el centre

-els contractes estarán disponibles a partir del dia 7/07/2017 en la web del centre en la secció “descargar documentos”. EL CONTRACTE S’HAURÀ DE REPLENAR I PORTAR COMPLET EL DIA DE L’ARREPLEGADA DELS LLIBRES AMB LA FIANÇA INDICADA (ALUMNES DE NOVA PARTICIPACIÓ).

-SERÀ NECESSARI MARCAR EN ROTOLADOR FLUORESCENT ELS LLIBRES SELECCIONATS EN CAS DE DIVERSES OPCIONS (PROGRAMES PEV/PIP, TRONCALS DE MODALITAT EN 4RT ETC…)

-si un alumne ja ha participat en el curs anteriors, se li RECALCULARÀ LA FIANÇA DE MANTENIMENT DELS LLIBRES. Exemple: si en 2n d’ESO es donaren 20 euros de fiança (4 assigantures) i els llibres están en bon estat, en 3r la fiança será de 40 euros (hauràn de donar 20 euros més) ja que el número de matèries finançades és de 8.

-ES PREGA PORTAR CONTRACTE COMPLETAT I FIANÇA JUSTA PER EVITR RETRASOS EN EL TREBALL ADMINISTRATIU (no s’acceptaràn queixes en aquest aspecte, la comunitat educativa és cosa de tots.)

3.entrega de llibres.

A dia d’avui, la comissió del Banc de  Llibres del centre està calculant la necessitat de material del centre. La comanda de llibres es farà en juliol. Tan prompte com arriben els llibres es comunicarà en aquesta web el calendari d’arreplegada dels nous llibres per part de l’alumnat i les condicions d’arreplegada.

SERÀ OBLIGATORI COMPLIR LES CONDICIONS SI ES VOL TINDRE ELS LLIBRES EL DIA INDICAT.

 La persona encarregada d'arreplegar els llibres haurà d'anar identificada: DNI en cas de pares, Carnet d'alumne per a l'alumnat.

Gràcies per la col.laboració